Chính sách bảo mật thông tin của Sau7h

Sau7h sẽ không cung cấp, bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập từ trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin thu thập bao gồm:

  • Tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Email

Những thông tin trên sẽ được dùng cho những mục đích sau:

  • Xác nhận đơn hàng
  • Cung cấp thông tin thanh toán và hóa đơn điện tử.
  • Liên hệ giao hàng và hỗ trợ khách hàng
  • Thông báo những chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại website sau7h.com. (Khách hàng có thể hủy nhận các thông báo này bất kỳ lúc nào.)
  • Sử dụng cho chính sách đổi trả.
  • Thêm vào danh sách khách hàng mà Sau7h từ chối cung cấp dịch vụ / sản phẩm nếu Sau7h cảm thấy không thể đáp ứng được yêu cầu cho khách hàng.

Cập nhật thông tin:

Khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web Sau7h.com

Tiết lộ thông tin cá nhân

Trong một vài trường hợp đặc biệt, Sau7h có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Thay đổi của Chính sách Bảo mật

Sau7h có quyền thay đổi và chỉnh sửa Chính sách Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.